PRIVACY VERKLARING

 

Spaargeld B.V. (hierna: “Spaargeld”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Waarom Spaargeld persoonsgegevens nodig heeft

Wij verwerken persoonsgegevens:

 • voor het tot stand brengen, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening, waaronder administratieve werkzaamheden, het opstellen van financiële en andere rapportages, het opstellen van juridische documenten, het verzorgen van belastingaangiftes en het verstrekken van adviezen;
 • ten behoeve van onze facturatie en de afhandeling van betalingen;
 • om u te kunnen mailen en/of bellen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • om u te kunnen informeren middels een nieuwsbrief en/of reclamefolder; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Persoonsgegevens die Spaargeld verwerkt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Emailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Inkomensgegevens
 • Naam, geboortedatum en BSN-nummer van de partner en de minderjarige kinderen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, email en telefonisch

Verder zijn wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mogelijk verplicht om de identiteit van (de uiteindelijk gerechtigden van) onze cliënten vast te stellen, deze te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van de verificatie te bewaren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij leggen geen gegevens vast met betrekking tot huidskleur, ras, geloof, politieke opvatting en/of seksuele geaardheid. Het geslacht leggen wij uitsluitend vast om met een correcte aanhef contact met u op te kunnen nemen of uw opdracht uit te voeren.

 

Persoonsgegevens die voortvloeien uit uw bedrijfsadministratie

Indien onze dienstverlening slechts bestaat uit een controle van uw (bedrijfs)administratie worden geen daaruit voortvloeiende persoonsgegevens vastgelegd, verwerkt en/of bewaard. De controle wordt uitsluitend uitgevoerd op de financiële bedrijfsgegevens. Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens uit uw administratie te verzamelen en/of te verwerken, tenzij dit voor de dienstverlening aan deze persoon noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld ingeval wij de loonadministratie verzorgen. Ook voor deze persoonsgegevens geldt deze privacyverklaring.

 

Informatie delen met derden

Wij verkopen uw gegevens in geen geval aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Sub-verwerkers

Wij kunnen andere (sub-)verwerkers inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als dit tot gevolg heeft dat deze sub-verwerkers persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij hen (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan Spaargeld wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub-verwerkers.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon tussen zit.

 

Google Analytics

Om onder meer te meten hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords campagnes zijn maken wij gebruik van Google Analytics. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP adres, opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Hierop is het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics van toepassing.

 

Deze informatie wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en hierover rapporten aan ons te kunnen verstrekken en evenals over de effectiviteit van de Google advertenties. Als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht kan Google deze informatie aan derden verschaffen indien, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Op deze informatieverstrekking hebben wij geen invloed, er is door ons geen toestemming verleend aan Google de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van administratie en belastingen en aanverwante onderwerpen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Via onze website worden alleen cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, zoals nader beschreven in bovenstaande paragraaf over Google Analytics.

 

Mochten wij in de toekomst besluiten om op andere wijze gebruik te gaan maken van cookies voor het in kaart brengen van website bezoek, dan zal het alleen gaan om cookies waarvoor geen toestemming is vereist. De verkregen informatie zal anoniem zijn en niet te herleiden tot een persoon.

 

Bewaren van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij hiertoe wettelijk (bijvoorbeeld op grond van een bewaartermijn) verplicht zijn.

 

Dossiers kunnen op verzoek worden overgedragen waarbij de wettelijke bewaarplicht eveneens wordt overgedragen. Hiervoor zal een vrijwaring moeten worden getekend.

 

Persoonlijke gegevens van prospects die al langer dan een jaar door ons worden verwerkt met het doel een opdracht tot dienstverlening te kunnen sluiten, worden eens per jaar verwijderd, tenzij met de betrokken persoon een vervolgafspraak is overeengekomen en vastgelegd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe maakt u persoonlijk een afspraak. Aan verzoeken om gegevens te corrigeren of te verwijderen zullen wij zoveel mogelijk tegemoet komen. Wij hebben echter wel te maken met andere regelgeving, zoals de hiervoor genoemde wettelijke bewaartermijn, welke dan voorrang heeft.

 

Eventuele kosten verbonden aan een verzoek kunnen in rekening worden gebracht.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gevoelige informatie wordt opgeslagen in beveiligde bestanden en e-mails worden verstuurd over een beveiligde verbinding.

 

Wij zien er tevens op toe dat sub-verwerkers werken conform standaarden welke geacht worden te voldoen aan de beveiligingseisen rekening houdend met de stand van de techniek.

 

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 

Incidenten die mogelijk een datalek zijn kunnen via een e-mail gericht aan info@spaargeld-bv.nl worden gemeld. Wij pakken een melding zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en treffen de noodzakelijk maat-regelen om (verdere) schade voor betrokkenen en Spaargeld te voorkomen.

 

Een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens alsmede bij de persoon of personen wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

 

Tot slot

De privacyverklaring is opgesteld om u te informeren. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

 

Vragen en/of klachten

Ingeval van vragen of klachten over de manier waarop Spaargeld met persoonsgegevens omgaat kunt u een e-mail sturen naar info@spaargeld-bv.nl.

U ontvangt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, een reactie.